به وب سایت رسمی  انجمن توسعه بهره وری ایران  خوش آمدید .

امروز: چهارشنبه 26 تیر 1398
`````

آخرین اخبار

معرفی کتاب

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن توسعه بهره وری ایران


فصل اول_کلیات و اهداف:
ماده ۱
نام سازمان غیر دولتی مورد نظر: توسعه بهره وری ایران است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار توسعه بهره وری نامیده می شود.
ماده ۲
نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن توسعه بهره وری ایران غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً این انجمن از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارب و آیین نامه شماره ۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ مصوب هیئت مدیره محترم وزیران می باشد و محدوده فعالیت آن در سطح ملی و بین المللی می باشد.
ماده ۳
آدرس انجمن:  استان تهران – جلال آل احمد- روبروی شهر آرا- خیابان چهارم کوچه شهید مهدی نژاد- پلاک ۷۰- واحد ۳- کد پستی ۱۴۴۶۶۶۳۴۱۴
ماده ۴
تابعیت : انجمن توسعه بهره وری ایران تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده ۵
مدت فعالیت این مجموعه از تاریخ تاسیس به مدت نا محدود می‌باشد.

ماده ۶
دارائی اولیه این انجمن توسعه بهره‌وری ایران اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ می‌باشد که توسط هیئت موسس تماما پرداخت شده و در اختیار این انجمن قرار گرفته است.
ماده ۷
هیئت موسس بعد از تاسیس و انتخاب بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی و ..) توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها تحت عنوان موسس مسئولیتی در این انجمن نخواهد داشت.
ماده ۸
اهداف انجمن توسعه بهره وری ایران عبارتند از:
الف) کلیات:
۱) تولید و تسهیل دسترسی به اطلاعات بهره وری
2) گسترش دستاوردهای حاصل از برنامه های سازمان بهره وری آسیایی و انتقال تجارب از دیگر سازمانهای ملی و بین المللی
3) ترویج فرهنگ بهره وری و توصیه راههای ارتقای آن در سطح ملی و بین المللی
4) همکاری با نهادهای اجرایی، علمی،پژوهشی و فرهنگی ملی و بین المللی در زمینه بهره وری
5) حمایت و پشتیبانی از تشکیل گروههای علمی و تخصصی در زمینه بهره وری
ب) روش اجرایی
۱- ایجاد پایگاههای اطلاعاتی در زمینه بهره وری
۲- برگزاری کارگاههای مشاوره ای،آموزشی و پژوهشی در زمینه بهره وری
۳- استفاده از برنامه های علمی و تکنولوژیهای تجربه شده کشورهای آسیایی و سایر کشورها
۴- انجام پروژه هایی در زمینه اجرا، ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه های مربوط به بهره وری
۵- ارائه خدمات بهره وری به گروههای علمی و تخصصی و همکاری با آنها در زمینه بهره وری
۶- کلیه خدمات فوق در صورت نیاز به کسب مجوز،پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و ذیصلاح به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده۹
انواع و شرایط عضویت:
عضویت در انجمن به دو صورت ‹رسمی› و ‹غیر رسمی› می باشد.
شرایط عضویت:
۱- تابعیت ایرانی ۲- پذیرش اساسنامه ۳- پرداخت حق عضویت ۴- اشخاص فعال در حوزه بهره وری۵ - موافقت هیأت مدیره.
انواع عضویت :
رسمی – عبارتست از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه بهره وری ، مؤ سسان انجمن و دانش آموختگان دوره های سازمان بهره وری آسیایی و سازمان ملی بهره وری ایران، ایشان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند.
اعضای رسمی حقیقی:موسسان انجمن وکلیه دانش آموختگان دوره های ساز مان بهره وری آسیایی وسازمان ملی بهره وری ایران وسایر موسسات آموزشی می توانند به عضویت رسمی انجمن درآیند.این اعضا حق عضویت پرداخت می کنند ودارای حق انتخاب کردن وانتخاب شدن هستند(حق رای دارند).
حقوقی:کلیه شرکت ها وسازمانها وموسساتی که به فعالیت بهره وری اشتغال دارند می توانند به عضویت حقوقی رسمی انجمن درایند.
تبصره یک : عضویت در انجمن در صورت استعفای عضو و پذ یرش آن از سوی هیآت مدیره یا عدم پرداخت حق عضویت سالانه خاتمه می یابد.
غیر رسمی ( افتخاری)- عبارتست از اشخاصی که هنوز رسمی نیستند و لیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند.ایشان فاقد حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هستند.
-کلیه دانش آموختگان سازمان بهره وری آسیایی تاقبل از تبدیل شدن به وضعیت رسمی به مدت ششماه به عنوان عضو افتخاری محسوب خواهند شد.
- استعفای کتبی
- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
فصل دوم-ساختار
الف:ساختار غیر رکن: هیئت موسس، کمیته های تخصصی.شوراهای مشورتی و .....
وظایف هیئت موسس:1-انجام اقدامات اولیه تشکل برای تاسیس 2- تهیه و تصویب و اصلاح اساسنامه قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی
ماده ۱۰
ارکان انجمن توسعه بهره‌وری ایران عبارت اند  از ۱-مجمع عمومی  ۲-بالاترین رکن اجرایی (هیئت مدیره ، شورای مرکزی…) ۳-بازرسان
الف:مجمع عمومی اعضاء
ماده ۱۱
مجمع  عمومی اعضا  عالیترین مرجع تصمیم گیری انجمن توسعه ملی بهره‌وری ایران می‌باشد که به صورت عادی یا فوق‌العاد تشکیل میشود.
ماده ۱۲
مجمع عمومی عادی سالی‌ یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد .برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضا و جهت تصویب هر موضوع نیز رای موافق اکثریت اعضا حاضر ضرورت  دارد.
در صورتیکه در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضا حاضر ، جلسه رسمیت خواهد داشت.
در صورتیکه در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضا حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی ممکن است به صورت فوق‌العاد در هر زمان به تقاضای بالاترین رکن اجرایی (هیئت مدیره، شورای مرکزی …) و بازرس (بازرسان) یا یک سوم اعضا تشکیل گردد.
ماده ۱۳
وظایف مجمع عمومی عادی:
۱- انتخاب اعضا بالاترین رکن اجرایی (هیئت مدیره ت شورای مرکزی… )و بازرسان  (اصلی‌ و علی البدل)
۲- استماع و رسیدگی به گزارش بالاترین رکن اجرایی (هیئت مدیره، شورای مرکزی)… و بازرس (بازرسان)
۳-  تعیین خط مشی‌ کلی‌ انجمن
۴- بررسی‌ و تصویب یا رد پیشنهاد‌های بالاترین رکن اجرایی (هیئت مدیره،شورای مرکزی…)
۵-  تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۶-  تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگاهی‌‌ها و دعوت نامه ها
۷-  عزل اعضا بالاترین رکن اجری (هیئت مدیره ، شورای مرکزی …) و بازرسان
ماده ۱۴
مجمع عمومی فوق‌العاد با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.
1-    با درخواست بالاترین رکن اجرایی (هئت مدیره ، شورای مرکزی…),یا بازرس (بازرسان)
2-    با درخواست یک سوم اعضا
تبصره ۱:دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاد کتبی‌ بوده و حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.
تبصره ۲: مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
تبصره ۳:تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب دو سوم اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:
۱-تصویب تغییرات اساسنامه
۲- بررسی‌ و تصویب یا رد یا انحلال انجمن توسعه بهره‌وری ایران
۳-تغییر در میزان سرمایه تشکل
۴-انحلال تشکل قبل از موعد
ماده ۱۶
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، منشی‌ و دو ناظر اداره میشود.
تبصره:اعضا هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای بالاترین رکن اجرایی (هیئت مدیره،شورای مرکزی…)و بازرسان باشد و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۷
ب: هیئت مدیره:
تعداد اعضای اصلی هیآت مدیره۷ نفر اصلی و 2 نفر علی البدل هیآت مدیره تعیین شده است
تبصره۱: جلسات بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره، شورای مرکزی …) با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
تبصره ۲: شرکت اعضای بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره، شورای مرکزی…) در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا ء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی با شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایت خواهد بود.
تبصره ۳: دعوت از اعضای بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره، شورای مرکزی …) می بایست با دعوت کتبی به نشانی عضو بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره، شورای مرکزی …) حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام می پذیرد.
تبصره ۴: انتخاب مجدد اعضاء بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره،شورای مرکزی …) بلامانع است.
ماده ۱۸
در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره، شورای مرکزی…) یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره ، شورای مرکزی …) یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 19
بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره.شورای مرکزی...) علاوه برجلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
ماده 20
اعضای بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی ...)در اولین جلسه ای که به بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفررئیس ویک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود حدود اختیارات آنهاراآئین نامه داخلی مشخص می نماید.
تبصره1:بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)در هر موقع می تواند رئیس و نائب رئیس  و خزانه دار را از سمت های مذکور عزل کند
تبصره 2:بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)در صورت نیاز تشکل می تواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.

ماده 21
بالاترین رکن اجرایی(هیات مدیره شورای مرکزی...)برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)برای دوره های بعدی بلا مانع بوده و بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)مواظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخابات بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)جدید دعوت نماید.
بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)حداقل 10 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام خواهد نمود
ماده 22
بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)نماینده قانونی (انجمن توسعه بهره وری ایران)بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد .
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول. رسیدگی به حسابها.پرداخت دیون و وصول مطالبات .اجرای مصوبات مجامع عمومی افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی.تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و سازش (مصالحه)و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل. بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام (انجمن توسعه بهره وری ایران)انجام دهد.
ماده 23
مجمع عمومی عادی یک یا چند نفر را بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.
ماده 24
اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند
1-    کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنبه های مذکور در ماده 111 ق. ت به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا" بعضا" محروم شده باشند در مدت محرومیت.
2-    مدیران و مدیر عامل سازمانی غیر دولتی
3-    اقربای سبیی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4-    همسر اشخاص مذکور در بند 2
تبصره:انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است
ماده 25
1-    بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-    مطالعه گزارش سالانه بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)اعم از مالی و غیر مالی وتهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
3-    گزارش هر گونه تخلف بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)از مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه به مجمع عمومی
4-    بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملکرد بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند کتبا" اضهار نظر نماید
5-    سایر وظائفی که قانون به عهده بازرس قرار داده است
تبصره:بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلساتبالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)شرکت نماید.
ماده 26
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن توسعه بهره وری ایران انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد ودر صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید

ماده 27
درصورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود
ماده 28
بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسوولیت خود باقی خواهند بود
تبصره 1:جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام دوباره آن در صلاحیت  خاص مجمع عمومی است. بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف(انجمن توسعه بهره وری ایران)دارا می باشد.
مدیر عامل
ماده 29
بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات ومدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید
تبصره:مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)همان
تشکل غیر دولتی باشد مگر با تصویب سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومی
ماده 30
مدیر عامل مقام اجرایی انجمن توسعه بهره وری ایران است و در حدود اختیاراتی که از طرف بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)به وی تفویض می گردد نماینده( انجمن توسعه بهره وری ایران)محسوب شدهو از طرف این انجمن حق امضاء داردو عزل وی ازاختیارات بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)می باشد که بایستی مستند مدلل باشد.
تبصره 1:اگر مدیر عامل عضوبالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)باشد دوره مدیر عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلا مانع می باشد.
تبصره 2:کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیسبالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)و مهر این انجمن معتبر خواهد بود.
ماده 31
مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی وبالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)بوده و دارای اختیارات و مسوولیتهای ذیل می باشد
1-    نمایندگی قانونی موسسه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
2-    استخدام و عزل و نصب کارکنان موسسه در حدود ضوابط و مصوبات و تصویب بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)
3-    نگهداری دارایی.اموال.حسابها.اسناد و دفاتر موسسه
4-    اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانببالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)به وی تفویض شده باشد
5-    ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)جهت ارائه به مجمع عمومی
6-    تهیه پیشنویس ترازنامه.بودجه.خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسیبالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)و ارسال به مجمع عمومی
7-    تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری دربالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)
8-    نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب.نمایندگی ها و دفاتر
9-    پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجهه برای تصویب بهبالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)
10-    انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق آئین نامه های مصوب و قانون تجارت به مدیر عامل محول شده یا بشود.
ماده 32
حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیلهبالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)تعیین می شود
در صورتیکه مدیر عامل از اعضا بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.
ماده 33
مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریتبالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلا مانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضاء ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.
فصل سوم:بودجه و مواد متفرقه
ماده 34
بودجه(انجمن توسعه بهره وری ایران)از طریق جمع آوری هدایا.اعانات.قبول وصیت.وقف.حبس.حق عضویت و سایر فعالیتهای قانونی و مجاز تامین می شود
ماده 35
درآمد و هزینه های این انجمن در دفاتر قانونی ثبت وشرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.
تبصره 1:این انجمن مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های این انجمن موجود است در حساب مخصوصی بنام انجمن توسعه بهره وری ایران نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.
تبصره 2:سال مالی  این انجمن  منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود

ماده 36
کلیه مدارک، پرونده هاو مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن توسعه بهره وری ایران نگهداری می شود.ترتیب امضاء مکاتبات رسمی را هیات مدیره تعیین می نماید
تبصره:مصوبات و صورتجلسات بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ.ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید
ماده 37
این انجمن مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.
ماده 38
این انجمن مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه  فعالیت اعلام نماید.
ماده 39
انجمن توسعه بهره وری ایران دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)و برابر مقررات تهیه خواهد شدبالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره:بالاترین رکن اجرایی (هیات مدیره شورای مرکزی...)در حفظ و حراست از مهر و آرم مسوولیت قانونی دارند.
ماده 40
انحلال:در صورت انحلال انجمن توسعه بهره وری ایران مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارائی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول) دارائی این انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده و در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارائی به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه مشابه که در داخل کشور فعالیت می نمایند واگذار نماید.هیئت مذکور موظف است نتیجه را به مرجه صادر کننده پروانه ارائه نماید.
تبصره 1:تصفیه امور مربوط برطبق قانون تجارت و تصفیه شرکتها صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 2:هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
تبصره 3:مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه  تشکل غیر دولتی را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید.
ماده 41
انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.
ماده 42
مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارب عمل خواهد شد
ماده 43
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و18 تبصره در نشست مورخ 10/10/83هیئت موسس به تصویب رسید/ک/23/9/82

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید